1. >Vanliga fragor
  2. >Hallbarhet
  3. >Varfoer begraensa anvaendningen av bekaempningsmedel

Varför är det viktigt att begränsa användningen av bekämpningsmedel?

Under 2050 uppskattas jordens befolkning uppgå till cirka nio miljarder. Det kommer att innebära en stor utmaning att säkerställa matförsörjningen för så många människor, både vad gäller mängd och näringsmässig kvalitet, och detta ska göras samtidigt som vi värnar om naturen. På Bonduelle är vi övertygade om att användning av bekämpningsmedel endast får ske i en ytterst begränsad omfattning. 

Vad är ett bekämpningsmedel?

Ordet bekämpningsmedel (eller pesticid som det också kallas) är ett generiskt uttryck som definierar de kemiska ämnen som används för att bekämpa ogräs och angrepp av skadedjur och andra skadliga organismer. Lantbrukaren får helt enkelt ut högre avkastning från marken genom att använda bekämpningsmedel som hindrar ogräs från att växa, skadedjur från att äta av växterna och skadliga organismer från att förstöra skörden. På så sätt bidrar bekämpningsmedel också till att hålla ner priserna på livsmedel – världen över. Bekämpningsmedel kan delas upp i olika grupper: herbicider, insekticider och fungicider.

För att skydda konsumenternas hälsa regleras förekomsten av bekämpningsmedel i enlighet med bestämmelser som definierar maximala gränsvärden (MRL) för varje aktivt ämne. Det maximala gränsvärdet har fastställts så att det inte ska finnas någon risk för konsumenterna. 

På Bonduelle ställer vi fler och högre krav än de som lagstiftningen ålägger oss. Vi använder kemiska bekämpningsmedel på ett försiktigt sätt mot bakgrund av strikta observationer, med hänsyn tagen till deras effekt och baserat på slutsatser som visar hur nödvändiga de är för friska grödor och produktionspotentialen. Vi väger alltid nyttan av kemiska bekämpningsmedel i förhållande till grödornas situation – och användningen är på nedgång. Detta ger oss möjlighet att erbjuda grönsaker helt utan rester av bekämpningsmedel.

Vad kan man använda istället för bekämpningsmedel?

Vi har bestämt oss för att tillsammans med våra jordbrukspartners ansvara för en hållbar jordbrukspolicy med fokus på jordbevarande insatser och en minskad användning av kemiska medel. Vår roll är att ge stöd från sådd till skörd. Vi ger råd om god praxis och vår organisation ger oss möjlighet att dela med oss av de senaste rönen inom olika jordbruksområden. Tillsammans med de lantbrukare som vi samarbetar med utvecklar vi know-how om alternativa odlingsmetoder där fokus framförallt ligger på att begränsa användningen av kemiska bekämpningsmedel. Sedan 2009 har vi deltagit i ett franskt försöksprogram som bland annat har gjort det möjligt att minska användningen av växtskyddsprodukter (insekticider) på gröna grönsaker med 17 procent. Grödorna har inte modifierats utan detta har uppnåtts med hjälp av mycket sofistikerade mekaniska tekniker för ogräsrensning.

Kände du till följande? 
Alternativa odlingsmetoder medför många fördelar utöver minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. De skyddar jorden och återställer och bevarar den biologiska mångfalden, optimerar vattenkvaliteten och minskar koldioxidavtrycket!

Erbjuder ni produkter som är helt fria från bekämpningsmedel eller där användningen av bekämpningsmedel är begränsad?

Vi erbjuder t.ex. ekologiska grönsaker och majs utan rester av bekämpningsmedel. Båda är miljövänliga eftersom odlingen sker helt utan bekämpningsmedel eller med avsevärt mindre bekämpningsmedel. Vid odling av ekologiska grönsaker förbinder vi oss att helt till att avstå från användning av bekämpningsmedel eller konstgödsel. Med logotypen som symboliserar ”utan rester av bekämpningsmedel” garanterar vi med hjälp av en grundlig analys att eventuella rester av bekämpningsmedel understiger 0,01 mg/kg.

Följ oss