Inledning

Denna policy beskriver hur BONDUELLE säkerställer skyddet av dina Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR 2016/679 (nedan kallad “GDPR”) och hur BONDUELLE, i rollen som Personuppgiftsansvarig, samlar in och använder dina Personuppgifter när du använder vår webbplats.

 1. om oss

1.1 Våra åtaganden när det gäller skydd av Personuppgifter

BONDUELLE behandlar Personuppgifter för de som besöker BONDUELLES webbplatser som besökare, kund, potentiell kund, arbetssökande (nedan kallade ”Datasubjekt”) och BONDUELLE lägger stor vikt vid att dessa Personuppgifter skyddas. BONDUELLE åtar sig att säkerställa att Personuppgifterna har ett bra skydd och kommer att följa alla tillämpliga regler för dataskydd vid behandlingen av Personuppgifter.

1.2 Våra nätverk för skydd av Personuppgifter och efterlevnad

BONDUELLE har implementerat en dataskyddsorganisation och ett nätverk för att säkerställa att vi följer reglerna när det gäller skydd av Personuppgifter, däribland en Global Chief Privacy Officer (med stöd från Global Data Protection Office) på koncernnivå. Ute i affärsenheterna har BONDUELLE utsett kontaktpersoner eller Dataskyddsombud (när lagen kräver detta) i alla BONDUELLES affärsenheter och dessa personer får stöd från lokala dataskyddskontor.

BONDUELLE har dessutom vidtagit andra åtgärder som syftar till att säkerställa och kontrollera skyddet av Personuppgifter. BONDUELLE har till exempel vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att implementera dataskyddsprinciper, däribland olika interna policys och rutiner, för att våra medarbetare ska förstå hur viktigt det är att skydda Personuppgifter och vi har gett våra medarbetare information om hur de ska följa reglerna för dataskydd och kontrollera att dessa regler följs. BONDUELLE har även lanserat ett utbildningsprogram för att öka medarbetarnas kunskap kring dessa frågor.

1.3 Principer för skydd av Personuppgifter

BONDUELLE har vidtagit organisatoriska och tekniska åtgärder för att följa GDPR och för att skydda Datasubjektens rättigheter och friheter när informationen samlas in och under behandlingen.

BONDUELLE samlar in och behandlar dina Personuppgifter för specifika, uttryckliga och legitima syften. De insamlade Personuppgifterna behandlas inte på annat sätt än för just dessa syften. Personuppgifter är relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de syften för vilka Personuppgifterna behandlas. Personuppgifterna behandlas lagligt, rättvist och på ett transparent sätt i förhållande till Datasubjektet. Personuppgifterna är korrekta och hålls uppdaterade och rättas om de är felaktiga.

BONDUELLE är dessutom skyldigt att respektera alla andra principer som anges i gällande regler som beskrivs i följande avsnitt i denna Policy och i synnerhet när det gäller Datasubjektens rättigheter, lagring av Personuppgifter, säkerheten för Personuppgifter och gränsöverskridande Överföringar av Personuppgifter.

 1. OM insamlingen och ANVÄNDNINGEN av dina PERSONUPPGIFTER

2.1 När samlar vi in dina Personuppgifter?

Du kan komma att ge oss information när du besöker våra webbplatser. BONDUELLE kommer sannolikt att samla in dina Personuppgifter på följande sätt:

 • När du navigerar på våra webbplatser (dvs. teknisk information, som IP-adresser eller loggar insamlade med hjälp av cookies eller liknande teknik)
 • När du skapar ett konto på en av våra webbplatser
 • När du begär kundservice, vill ha rabatt, har ett klagomål, kontaktar oss eller när du kommunicerar med BONDUELLES team som hanterar våra kundrelationer
 • När du köper våra varor och produkter på våra webbplatser
 • När du ansöker om att bli en ambassadörer, bli en del av jordbrukarnas nätverk eller när du vill ingå ett samarbete med oss
 • När du prenumererar på våra nyhetsbrev
 • När du är med i en tävling, ett marknadsföringsprogram, ett test eller en undersökning
 • När du ansöker om ett jobb under “Jobb”
 • När du skickar Personuppgifter till oss på annat sätt.

2.2. Vad gör vi med dina Personuppgifter?

BONDUELLE använder dina Personuppgifter för följande syften:

 • Kundrelationer (CRM): BONDUELLE använder Personuppgifter i affärsrelationer med våra kunder och potentiella kunder och då särskilt för att:
 • Göra det möjligt för dig att navigera på våra webbplatser och använda ditt personliga online-konto
 • Du ska kunna köpa våra varor och produkter på BONDUELLES e-handelswebbplatser
 • Ge dig service efter att du har köpt varor eller produkter
 • Ge dig rabatt på en vara eller produkt
 • Svara på klagomål som du eventuellt har på en vara eller produkt
 • Få veta din åsikt om varor och produkter via till exempel undersökningar och tester.
 • Göra det möjligt för dig att delta i tävlingar eller andra marknadsföringsåtgärder;
 • Göra statistiska analyser av bland annat webbtrafik (till exempel för att förstå vilka som besöker BONDUELLES olika webbplatser, för att förbättra webbplatsen och se hur relevanta våra tjänster är)
 • För att få information från cookies(Mer information om cookies finns i avsnitt 5 nedan).
 • Kommunikation: Du kan också få information eller marknadsföring från BONDUELLE och/eller andra företag, särskilt när det gäller produkter och evenemang som du kan vara intresserad av. Detta kräver ibland ditt samtycke och du har rätt att motsätta dig denna information i enlighet med den lagstiftning som gäller för direktmarknadsföring. Denna information kan komma via e-post eller via telefon (samtal, SMS och MMS).
 • BONDUELLES nätverk och samarbeten: BONDUELLE samlar in dina Personuppgifter för att du ska kunna bli medlem eller ingå ett samarbete med oss, för att kunna svara på dina frågor och hantera vår affärsrelation.
 • Rekrytering och personalhantering (HR): BONDUELLE samlar in dina Personuppgifter under “Rekrytering” på webbplatsen för att svara på din jobbansökan. Om inga ytterligare åtgärder vidtas för en jobbansökan, kommer Personuppgifterna att lagras i enlighet med villkoren i avsnitt 2.5 nedan. Vid rekrytering kommer Personuppgifterna att överföras till HR för att kunna behandlas för syften relaterade till HR i enlighet med vår HR-policy.

Observera att fälten markerade med en asterisk i formulären är obligatoriska. Utan denna information kan BONDUELLE inte svara på användarnas frågor (inkl. jobbansökningar) och hantera beställningar. BONDUELLE behöver den här informationen för att kunna ingå avtal med dig eller för att följa gällande lagstiftning. All annan information är frivillig.

2.3 På vilken rättslig grund samlar vi in dina Personuppgifter?

BONDUELLES behandling grundas främst på ett legitimt intresse för att genomföra marknadsföringsaktiviteter, förstå vad kunderna är intresserade av för att kunna anpassa erbjudanden, svara på kundernas frågor, förbättra affärsverksamheten och för att uppfylla de avtal som ingåtts med Datasubjekten eller där de är en part samt för att vidta åtgärder på begäran av Datasubjekten före ett avtal ingås och när Behandlingen är nödvändning för att uppfylla en lagstadgad skyldighet BONDUELLE har också ett legitimt intresse för att skapa nätverk och ingå samarbeten samt rekrytera för att driva vår verksamhet. Ibland kan BONDUELLE begära ditt samtycke för en viss typ av behandling. Under alla omständigheter kommer BONDUELLE att se till att Behandlingen sker på ett lagenligt sätt och i enlighet med gällande dataskyddsregler (inklusive att begära in samtycke om så krävs).

 • Med vem delar vi dina Personuppgifter?
 • Mottagare av dina Personuppgifter: BONDUELLE kan dela dina Personuppgifter med följande kategorier av mottagare. Notera att vi vidtar alla juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina Personuppgifter:
 • tredje part, när BONDUELLE mottar en begäran från en rättslig myndighet eller offentlig myndighet som enligt lag har rätt till detta enligt gällande lagstiftning.

BONDUELLE kan även lämna ut dina Personuppgifter till sina leverantörer och tjänsteleverantörer och andra BONDUELLE-enheter (och till deras eventuella tjänsteleverantörer) för de syften som nämns i avsnitt 2.2 ovan, och i synnerhet när syftet är att tillhandahålla de tjänster du begärt, för att förbättra BONDUELLES verksamhet och att skicka information eller marknadsföring, särskilt när det gäller produkter och evenemang som kan vara av intresse för dig, med förbehåll för att du har gett ditt samtycke på förhand.

BONDUELLE delar inte dina Personuppgifter med andra tredje parter, med undantag för sina leverantörer och tjänsteleverantörer, inom ramen för det som beskrivs i avsnitt 3 nedan, särskilt när det gäller tävlingar, konsumenttest eller annan marknadsföring, hosting och IT-stöd.

 • Internationella Överföringar av dina Personuppgifter: Eftersom vissa länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen lämnade dina Personuppgifter, lägger BONDUELLE mycket stor vikt vid att dina Personuppgifter skyddas i enlighet med de strängaste reglerna. BONDUELLE åtar sig därför att använda standardavtalsklausuler (som utfärdats av EU-kommissionen eller en behörig tillsynsmyndighet) eller andra lämpliga skyddsåtgärder när dina Personuppgifter överförs till en mottagare utanför EES-området där det inte finns tillräckligt dataskydd. Du kan begära att få en kopia av vilka säkerhetsåtgärder som vidtas (se avsnitt 8 nedan).

2.5 Hur länge behåller vi dina Personuppgifter?

Dina Personuppgifter sparas med hänsyn till BONDUELLES verksamhet och inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftena för vilka Personuppgifterna har samlats in. BONDUELLE lagrar dina Personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och mer specifikt:

 • När du kontaktar oss för att du har en fråga eller är intresserad av en tjänst, lagrar vi dina Personuppgifter under så lång tid som vi behöver för att ge dig ett svar. Om du har klagomål på en produkt eller tjänst, kan vi lagra relevanta Personuppgifter i upp till tre (3) år
 • Vi lagrar dina Personuppgifter som används för direktmarknadsföring tills du avbryter prenumerationen eller efter en viss period av inaktivitet definierad av lokala bestämmelser och riktlinjer. Vi kommer endast att lagra den information som behövs för att hantera din rätt till invändningar i enlighet med lokala bestämmelser och riktlinjer. När du är kund kommer vi att lagra dina Personuppgifter för att hantera vår kundrelation och i upp till tre (3) år efter vår sista kontakt och 7 (sju) år i arkiv när det gäller beställningar och fakturor för skatteändamål
 • När du är en ambassadör, en affärspartner eller blir en del av jordbrukarnas nätverk, behåller vi dina Personuppgifter under tiden för vårt samarbete och i ytterligare 12 (tolv) månader efter att samarbetet avslutats. Därefter arkiverar vi Personuppgifterna om det behövs på grund av gällande lagstiftning eller under en lagstadgad preskriptionstid (7 (sju) år för skatteändamål)
 • Personuppgifter som är relaterade till ditt online-konto lagras så länge du har kontot och ytterligare 12 månader efter att du har raderat kontot.
 • Personuppgifter för arbetssökande som inte anställs, lagras i 12 (tolv) månader om de gett sitt samtycke. Personuppgifter för de som anställs lagras under den tid som gäller för våra anställda och dessa personer kommer att få närmare information om detta.
 • Vänligen läs avsnitt 5 nedan om lagringen av cookies som används av BONDUELLE.
 1. Hur SKYDDAR vi dina Personuppgifter?

BONDUELLE har lämpliga tekniska och organisatoriska rutiner för att säkerställa en säkerhetsnivå för Personuppgifterna som är anpassade efter risken för dina rättigheter och din frihet och, i synnerhet, skydda dina Personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig utlämning eller åtkomst. När BONDUELLE använder tjänsteleverantörer kommer de att Behandla dina Personuppgifter på samma sätt i rollen som Personuppgiftsbiträde (på uppdrag av BONDUELLE). Dessutom kommer alla anställda hos BONDUELLE, som i samband med sitt arbete har tillgång till dina Personuppgifter, behandla dina uppgifter strikt konfidentiellt.

 1. Barns Personuppgifter

BONDUELLE samlar inte avsiktligt in, lagrar eller använder Personuppgifter från barn som är under 16 år. Om information om en minderårig har samlats in av webbplatsen utan samtycke har getts eller godkänts av barnets vårdnadsinnehavare, måste du vara medveten om att den minderåriges juridiska ombud kan utöva den minderåriges rättigheter på hans eller hennes vägnar och i hans/hennes namn. Om detta händer uppmanar vi dig att kontakta oss.

 1. Om COOKIES
 • Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som webbplatser sparar på besökarens dator eller mobilenhet. Cookies används ofta för att förbättra webbplatsens funktioner, för att ge en mer personlig upplevelse, för annonser eller för att ge ägaren av webbplatsen olika typer av information.

När du besöker webbplatsen kommer BONDUELLE sannolikt att samla in dina Personuppgifter via cookies, serverloggar och annan liknande teknik, inklusive din IP-adress och dina preferenser.

 • Hur använder vi cookies?

BONDUELLE kan använda Personuppgifter som erhållits från cookies för följande syften:

 • Av tekniska skäl (t.ex. för att identifiera sessioner, spara inställningar, preferenser, komma ihåg information när du fyller i online-formulär etc.)
 • För statistiska analyser och hantering av webbtrafik (till exempel för att förbättra webbplatsens användbarhet och göra våra tjänster mer relevanta, för att analysera information om användningen av webbplatsen, vilka sidor som besöks, antal besökare etc.)
 • För att dela information med annonsörer på andra webbplatser för att kunna erbjuda dig relevant marknadsföring som intresserar dig baserat på de webbplatser som du har besökt tidigare (riktade annonser med spårcookies).
 • För lokalisering vid användning av specifika funktioner som rekommendationer om närliggande butiker och tillgängliga produkter.
 • Hur kan du förhindra att din dator tar emot cookies?

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina Personuppgifter via cookies. Du kan konfigurera din webbläsare så att inga cookies installeras på din dator.

I de moderna webbläsarna kan du ändra inställningar för cookies. Inställningar kan ändras under “Verktyg”, “Alternativ”, “Hjälp” eller “Inställningar” i din webbläsare. Nedan finns mer information om hur du hanterar cookies i olika webbläsare.

 • Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Safari:

https://support.apple.com/en-gb/HT201265

Om du ändrar inställningarna för cookies kommer det att påverka din navigering på olika webbplatser och vissa tjänster kräver att du accepterar cookies. Om det är nödvändigt, och om det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, tar vi inget ansvar för eventuella fel på våra tjänster på grund av att vi inte kan lagra eller använda cookies som är nödvändiga för vår verksamhet och där du har tagit bort cookies eller vägrat ta emot cookies.

 1. Dina rättigheter när det gäller Personuppgifter

Du har rätt att när som helst begära att BONDUELLE ger dig tillgång till, rättar, raderar eller överför dina Personuppgifter och du har även rätt att begära att behandlingen av Personuppgifter begränsas i enlighet med villkoren i GDPR. Du har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina Personuppgifter för direktmarknadsföring och kan därför begära att inte få någon marknadsföring från BONDUELLE. Om behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke när som helst.

För att utöva dina rättigheter kan du skicka din begäran till BONDUELLE dataskyddsombud eller kontakta oss på så sätt som anges i avsnitt 8. För att vi ska kunna svara på din förfrågan måste du meddela oss följande information: namn, e-post eller postadress och annan nödvändig information som vi behöver för att bekräfta din identitet.

Du har också rätt att vända dig till en tillsynsmyndighet vid överträdelse av gällande dataskyddsregler.

 1. Ändringar i vår POLICY

BONDUELLE kan när som helst ändra denna Policy. Om BONDUELLE ändrar policyn kommer vi att informera om sådana förändringar i en reviderad version av den nuvarande Policyn och den reviderade versionen kommer att gälla från den dag då den publiceras.

BONDUELLE kommer att meddela dig om sådana förändringar genom att publicera dem under avsnittet Personuppgifter och om det rör sig om viktiga förändringar också kontakta dig via e-post eller på annat sätt.

Notera att BONDUELLE har förbundit sig att inte behandla dina Personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med ovan nämnda syften, med undantag för om det är i enlighet med gällande regler.

 

 1. FRÅGOR/KONTAKT

Om du har frågor eller kommentarer som rör vår Policy eller det sätt på vilket BONDUELLE samlar in och använder dina Personuppgifter och för att utöva dina rättigheter när det gäller dina Personuppgifter, är du välkommen att kontakta BONDUELLES dataskyddsombud eller skicka e-post till: Data-Privacy-BNE@bonduelle.com

 1. DEFINITIONER

«BONDUELLE» : Bonduelle Northern Europe agerar som Personuppgiftsansvarig.

«Personuppgifter »: innebär all information som rör ett Datasubjekt.

«Datasubjekt»: en identifierad eller identifierbar fysisk person som Personuppgifterna avser. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet om det finns referenser till namn, personnummer, platsinformation, en nätidentifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

«Personuppgiftsansvarig»: den BONDUELLE-enhet som bestämmer syftet och sättet på vilket man behandlar Personuppgifter.

«Personuppgiftsbiträde »: den enhet som behandlar Personuppgifter på uppdrag av Personuppgiftsansvarig.

« Behandling »: varje åtgärd som utförs på Personuppgifter, oavsett om den är automatiserad, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, anpassning eller ändring, återvinning, konsultation, användning, utlämning genom överföring, spridning eller på annat sätt görs tillgänglig, anpassning, kombination, begränsning, radering eller förstörelse.

« Överföring »: innebär överföring av Personuppgifter från en enhet till en annan. En överföring kan utföras via kommunikation, kopiering, överföring eller offentliggörande av Personuppgifter via ett nätverk, inklusive fjärråtkomst till en databas eller överföring från ett medium till ett annat, oavsett typ av medium (t.ex. från en dators hårddisk till en server).